Plany

Rate this item
(0 votes)

 

ROCZNY PROGRAM PRACY DYDAKTYCZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy dydaktycznej opracowano na podstawie:

 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2017/2018, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.
 • „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”,
 • „Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.”,
 • wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:
 • należy znaleźć skuteczniejsze sposoby eliminowania hałasu podczas zabawy swobodnej dzieci,
 • opracować programy wspomagania rozwoju dziecka w zespołach nauczycieli i Radzie Pedagogicznej,
 • poinformować rodziców wszystkich grup o systemie motywowania dzieci do zachowań (nagrody i kary) pożądanych oraz metodach wychowawczych stosowanych w przedszkolu,
 • zorganizować zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz na temat roli współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie.
 • rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,
 • Statutu Przedszkola,
 • Koncepcji pracy przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

ZADANIE I

Edukacja matematyczna – skuteczna i przyjazna dziecku.

 

Cel: stwarzanie warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dziecku.

 

L.p.

ZADANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1.       

Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacanie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji matematycznej.

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

2.       

Zapoznanie z literatura dotyczącą edukacji matematycznej.

nauczyciele

wrzesień 2018

3.       

Wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych.

dyrektor

w miarę potrzeb

4.       

Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych.

nauczyciele

cały rok

5.       

Organizowanie zajęć w oparciu o „Kodowanie na dywanie”

nauczyciele

Cały rok

6.       

Opracowywanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów metody Gruszczyk –Kolczyńskiej

nauczyciele

w miarę potrzeb

7.       

Umieszczenie na stronie internetowej artykułów z zakresu edukacji matematycznej

 

B.Krużycka

2 x w roku

8.       

Diagnozowanie umiejętności dzieci

nauczyciele

Październik 2017

Czerwiec 2018

9.       

Planowanie pracy z dziećmi w oparciu o wyniki diagnozy – indywidualne plany pracy.

nauczyciele

Październik 2017

10.   

Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym – wiedza wykraczająca poza umiejętności określone w podstawie programowej

nauczyciele

Październik 2017

Cały rok

11.   

Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach WDN w celu wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające

rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

nauczyciele

Zgodnie z planem WDN

12.   

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.

nauczyciele

Cały rok

13.           

 Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem elementów metod  E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

nauczyciele

Zgodnie z planem

14.   

Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu własnego ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów

nauczyciele

Cały rok

15.   

Współdziałanie przedszkola z rodzicami w zakresie kontynuowania realizacji zadań edukacji matematycznej

nauczyciele

Cały rok

16.   

Stwarzanie sytuacji do układania zadań matematycznych do rozwiązywania ich w dostępny dla dzieci sposób.

nauczyciele

Cały rok

17.   

Wykorzystywanie rozmaitych narzędzi i przyrządów w trakcie ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej.

nauczyciele

Cały rok

18.   

Urządzenie kącika matematycznego (waga, figury matematyczne, liczmany, miarki, gry dydaktyczne)

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

1.       

Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu zapoznania i utrwalenia treści dotyczących edukacji matematycznej

nauczyciele

Cały rok

2.       

Urządzenie kącika matematycznego (waga miarki, figury geometryczne, gry matematyczno – dydaktyczne)

nauczyciele

Cały rok

3.       

Korzystanie podczas zajęć z pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie pojęć matematycznych.

nauczyciele

Cały rok

4.       

Wykazywanie się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi podczas wykonywania zadań matematycznych

nauczyciele

Cały rok

5.       

Uczestnictwo w zabawach ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

nauczyciele

Cały rok

6.       

Układanie gier – opowiadań związanych z czynnościami matematycznymi.

nauczyciele

Zgodnie z planem tygodniowym

7.       

Udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem metod aktywizujących

nauczyciele

Cały rok

8.       

Diagnoza rozwoju dzieci w oparciu o arkusze obserwacyjne

nauczyciele

Październik 2017

Czerwiec 2017

9.       

Stwarzanie okazji do układania i rozwiązywania zadań matematycznych w dostępny dla dzieci sposób

nauczyciele

Zgodnie z planem

10.   

Korzystanie z różnorodnych narzędzi pracy i przyrządów do rozwiązywania zadań matematycznych i rozwijania logicznego myślenia dzieci

nauczyciele

Cały rok

11.   

Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (kasztany, kolorowe guziki, fasolka itp.)

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY I INOWACJE PEDAGOGICZNE

    

 

 

Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji

 

Osoba   odpowiedzialna

 

2. 

 

Innowacja pedagogiczna – „MALI KOCIEWIACY”

 

Cały rok

   

      K. Dunajska

      E. Kujawska

 

 

3.

 

Innowacja pedagogiczna – „Przedszkolaki poznają nowe smaki”

 

 

Cały rok

 

       N. Szarmach

       B. Krużycka

 

 

4.

 

 

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 

 

Cały rok

 

       C. Schmidt - Plata

 

 

   5.

 

Projekt edukacyjny „Pocztówkowe przedszkole”

 

Cały rok

 

        B. Krużycka

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Pozyskiwanie rodziców do współdziałania:

·         Opracowanie planu współpracy Przedszkola z rodzicami

·         Angażowanie rodziców w życie Przedszkola: wybór zajęć dodatkowych, organizowanie wycieczek, imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, poczęstunek dla gości)

·         Systematyczne prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców oraz kącików grupowych, zamieszczanie w kąciku tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci;

·         zamieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach,

·         pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowywanie form

·         pozyskiwania środków pieniężnych dla przedszkola na spotkaniach z przedstawicielami Rady Rodziców,

·         Zaangażowanie do pomocy przy uszyciu kostiumów niezbędnych do organizowanych teatrzyków i inscenizacji oraz pomoc w wykonaniu pacynek,

·         Pomoc w gromadzeniu zbiorów biblioteczki przedszkolnej

nauczycielki

2.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi

·         zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe,

·         · pomoc w organizowaniu uroczystości,

Nauczycielki grup

3.

Pedagogizacja rodziców

·         Zapoznanie rodziców z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

·         Ustalenie z rodzicami sposobu motywowania dzieci,

·         umieszczanie na tablicach informacyjnych ciekawej literatury pedagogicznej,

·         kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci,

·         informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo - dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym,

·         zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla dzieci w określonym wieku,

·         spotkania z psychologiem, pedagogiem

·         warsztaty dla rodziców w zakresie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci oraz na temat roli współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie,

Nauczycielki grup

4.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

·         pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów,

·          czynny udział podczas wycieczek autokarowych,

Nauczycielki grup

 

                                         

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

                 Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor,

Nauczyciele grup

               Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,
 • porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.
 • badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny 

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor,

Nauczyciele grup

      Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Szkolną:

Wycieczka do biblioteki

 • poznanie pracy bibliotekarza,
 • poznanie regulaminu korzystania z  biblioteki oraz o zasadach zachowania się
 • poznanie zbiorów bibliotecznych, 

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

 Współpraca z Nadleśnictwem Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaliska,

Nauczyciele grup

           Współpraca z Gminą Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Gminy Kaliska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

                    

                      „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

·         Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata

          wrzesień 2017

Nauczyciele grup

                 

     „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”

·         Uroczystość  grupowa

20 wrzesień 2017

Nauczyciele grup

                 „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

·         Spotkanie z przedstawicielem Policji                                                        – przedszkolak bezpieczny na drodze

 wrzesień 2017

Nauczyciele grup

       

           „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

·         Impreza plenerowa w Leśnictwie Cieciorka z udziałem dzieci        

i rodziców

22 wrzesień 2017

       

Nauczyciele grup

                       

                     „DZIEŃ CHŁOPAKA”

·         Uroczystość grupowa

30 wrzesień 2017

Nauczyciele grup

                 

    „DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

·         Podziękowania od przedszkolaków dla wychowawców                          i  personelu przedszkola

13 października 2017

Nauczyciele grup

                  

                      „DZIEŃ MARCHEWKI”

·         Uroczystość wewnątrz – przedszkolna

październik 2017

Celestyna Schmidt-Plata

Natalia Osnowska

         

       konkurs plastyczny  „JESIENNE CYFERKI”

  

·         konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

listopad 2017

Natalia Szarmach

Beata Krużycka

                       

           „DZIEŃ  PLUSZOWEGO MISIA"                                             

·         Uroczystość wewnątrz – przedszkolna. Gry, zabawy, konkursy, projekcje filmów

listopad 2017

Natalia Osnowska

Celestyna Schmidt-Plata

                  

                      „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”

·         uroczystość grupowa z udziałem zaproszonych gości

listopad 2017

Karolina Dunajska

                               

                                   „ANDRZEJKI”

·         Andrzejkowe wróżby w grupach

30 listopada 2017

Nauczyciele grup

                            

                                 „BAL ŚPIOCHA”

·         Piżamowe party – uroczystość wewnątrz – przedszkolna

30 listopada 2017

 

Ewa Kujawska

Karolina Dunajska

 

                    

                        „MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU”

·         uroczystość grupowa

6 grudnia 2017

Nauczyciele grup

              

                 „KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH”

·         Uroczystość z udziałem przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości

 grudnia 2017

Nauczyciele grup

                                 

                                       „JASEŁKA”

·         Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Stokrotki” dla przedszkolaków i zaproszonych gości

 grudnia 2017

Beata Krużycka

         

                       „BAL PRZEBIERAŃCÓW”

·         Zabawa taneczna z udziałem wszystkich grup przedszkola – zabawy, konkursy

 

 stycznia 2018

Nauczyciele grup

       

                                      „DZIEŃ BABCI I DZIADKA”

 

·         Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wewnątrz grupowa.    

 

luty 2018

Nauczyciele grup

                            „WALENTYNKI”

 

·         Uroczystość wewnątrz - grupowa

luty 2018

 

 

Nauczyciele grup

 

                

                „   MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET”

·         Laurki , kwiatki dla wszystkich kobiet w przedszkolu – uroczystość wewnątrz przedszkolną

8 marca 2018

Nauczyciele grup

                 

                             „DZIEŃ WIOSNY”

·         Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny „Żegnamy zimę – witamy wiosnę”

21 marca 2018

Nauczyciele grup

                   

                       „DZIEŃ WODY”

·         Uroczystość wewnątrz – przedszkolna.

 

 marzec 2018

Natalia Szarmach

Beata Krużycka

                     

                               „DZIEŃ ZIEMI”

·         Zielony dzień w przedszkolu. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej.

·         Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi”. Uroczystość wewnątrz przedszkolną.

kwiecień 2018

Celestyna Schmidt-Plata

Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

                      

          KONKURS „MATEMATYKA W WIERSZYKACH”

·         Konkurs recytatorski dla dzieci

 

kwiecień 2018

Karolina Dunajska

Ewa Kujawska

                      

               KONKURS „KONSTRUUJĘ Z MAMĄ I TATĄ”

·         Przygotowanie przestrzennych prac płaskich budowli z różnej wielkości kartonowych pudełek

maj 2018

Natalia Osnowska

Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

 

                             „DZIEŃ MATKI”

·         kwiatki i życzenia dla MAM - uroczystość grupowa

maj 2018

Nauczyciele grup

                  

                       „DZIEŃ DZIECKA”

·         Gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe

 

 

czerwiec 2018

 

 

Nauczyciele grup

 

 

          

              „TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY”

 

·         Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

czerwiec 2018

Nauczyciele grup

            

                         „POŻEGNANIA  NADSZEDŁ CZAS”   

·          Zakończenie roku szkolnego dla najstarszych grup „Krasnali”, „Stokrotek”, „Muchomorków”. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie                           6- latków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

czerwiec 2018

Beata Krużycka

Celestyna Schmidt-Plata

Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska

Ewa Kujawska


 

                                          

 

 

 

 

 

 

Harmonogram spacerów i wycieczek

Tematyka wycieczek

Termin realizacji

Wycieczki związane z realizacją planowej tematyki kompleksowej:

·         Szkoła Podstawowa

·         Biblioteka Gminna

·         Biblioteka Szkolna

·         Środowiskowy Dom Samopomocy

·         Urzędy i zakłady użyteczności publicznej: Straż pożarna,

Ośrodek zdrowia, sklepy,

·         Miejsca pamięci narodowej

 

 

 

               Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek

Wycieczki środowiskowe:

·         do parku

·         do lasu,

·         na łąkę,

·         na ogródek warzywny,

·         na sad

 

 

Według miesięcznego planowania pracy nauczycielek i pogody

Wycieczki kulturalne:

·         do kina

·         teatru

       

               Według miesięcznego planowania pracy w grupach

 

 

Opracowały:

Beata Krużycka

Natalia Szarmach

Read 1802 times