Plany

Rate this item
(0 votes)

 

PLAN PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa prawna:

  • · Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  • · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  • · Statut przedszkola

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowano na podstawie:

1) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazanych przez MEN do wdrożenia w roku szkolnym 2016/2017, odnoszących się do edukacji przedszkolnej, tj.

· „upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci”,

· „kształtowanie postaw, wychowanie do wartości”,

2) wniosków wynikających z ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola do ujęcia w rocznym planie pracy przedszkola:

· organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci z zakresu zdrowego żywienia,

· organizacja posiłków umożliwiająca dzieciom samodzielne nakładanie potraw,

· dbałość o estetykę posiłków,

· organizacja formy doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych z udziałem całego personelu,

3) wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w dniu 28 czerwcu 2016 r.:

· stosowanie rozkładu dnia, zgodnie z zaleceniami nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

· angażowanie rodziców w działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia dzieci,

4) rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji w poprzednim roku szkolnym,

5) Statutu Przedszkola,

6) Koncepcji pracy przedszkola,

7) rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Zadanie I

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie przedszkolaków. Wspieranie świadomości moralnej dziecka oraz przeciwdziałanie agresji.

 

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

JESTEM BEZPIECZNY NA TERENIE PRZEDSZKOLA I POZA NIM

1.

Zawarcie kontraktów grupowych „Kodeks Przedszkolaka” – przygotowanie formy graficznej w salach.

Uwzględnienie treści dotyczących:

ü norm zachowania i postępowania w grupie,

ü zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i wyposażenia przedszkola,

ü zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego,

ü zasad korzystania z urządzeń sanitarnych

Nauczyciele grup

2.

Uświadomienia niebezpieczeństw związanych z oddalaniem się od opiekunów i wspólne ustalenie kryteriów doboru miejsc bezpiecznych do zabaw:

ü oglądanie plansz, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych na podstawie historyjek obrazkowych),

ü rozwiązywanie rebusów i zagadek

Nauczyciele grup

3.

Czuwanie nad bezpieczeństwem w budynku i w ogrodzie - wspólnie z dziećmi kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy

Nauczyciele grup

4.

Organizowanie wycieczek i spacerów - zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne zachowania podczas wycieczek, spacerów.

Nauczyciele grup, dyrektor przedszkola, wybrani rodzice

Wiem jak zachować się w kontaktach z obcymi osobami

5.

Poznanie przez dzieci zagrożeń płynących ze strony innych ludzi:

ü uświadomienie dzieciom potrzeby zachowania ostrożności wobec nieznajomych w różnych miejscach i sytuacjach (praca z tekstem, historyjka obrazkową, filmem edukacyjnym),

ü organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci gdzie i jak szukać pomocy.

Nauczyciele grup

Wiem, że zwierzęta mogą być niebezpieczne

6.

Dostarczenie możliwości obserwowania zwierząt
w bezpiecznym otoczeniu oraz nabywanie nowych wiadomości:

ü uświadomienie, w jakich sytuacjach zwierzęta mogą być groźne (wystraszone, chore, bezpańskie),

ü wskazanie bezpiecznych postaw (postawy obronne),

ü zorganizowanie np. spotkania z lekarzem weterynarii,

ü zorganizowanie wycieczki do ZOO (grupy młodsze)

Nauczyciele grup

Jestem uczestnikiem ruchu drogowego

7.

Wdrażanie do kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym:

ü wycieczka na skrzyżowanie, obserwacja ruchu ulicznego - praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych,

ü spotkanie z policjantem lub strażnikiem miejskim,

ü omawianie historyjek obrazkowych, plansz i filmów edukacyjnych,

ü zorganizowanie wystawy przedszkolnej „Bezpieczna droga do przedszkola i domu”

Nauczyciele grup

Jestem dobrym kolegą/koleżanką

- umiem zgodnie współdziałać z innymi i okazywać innym szacunek

8.

Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu nagród i kar

Nauczyciele grup

9.

Gromadzenie w segregatorze literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania

Nauczyciele stażyści

10.

Prezentacja rodzicom literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania, zorganizowanie Biblioteczki przedszkolnej

Nauczyciele stażyści

11.

Stosowanie przez dzieci zwrotów grzecznościowych w sytuacjach życia codziennego

Wszyscy pracownicy

12.

Wprowadzenie bajkoterapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania.

Nauczyciele grup

13.

Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie

Nauczyciele grup pięciolatków i sześciolatków, psycholog

14.

Uczenie dzieci okazywania zainteresowania i współczucia w odniesieniu do innych osób (np. w sytuacjach, kiedy ktoś się uderzy, przewróci, zachoruje, a także wtedy, gdy coś się nie uda i jest mu przykro).

Nauczyciele grup, pomoc nauczyciela,

woźne oddziałowe

15.

Stwarzanie okazji do samooceny dzieci - wprowadzenie tablic motywacyjnych (wg pomysłu nauczycieli)

Nauczyciele grup, logopeda

16.

Uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i nie naruszania jego godności

Nauczyciele grup, psycholog

17.

Realizowanie cyklu zabaw przeciw agresji - wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci - – odnotowywanie w dzienniku zajęć

Nauczyciele grup

18.

Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach oraz wyrażania pozytywnych emocji.

Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających zdobycie przez dzieci sprawności „Super przedszkolak”

Nauczyciele grup starszych

19.

Wykorzystanie literatury dziecięcej w celu kształtowania umiejętności przewidywania skutków swoich działań. Wykorzystanie wprawek darmowych, teatrzyków

Nauczyciele grup

20.

Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac społeczno-użytecznych, np. wykonywanie dekoracji i ozdób.

Systematyczna realizacja dyżurów – ustalenie wykazu dyżurów i obowiązków dyżurnych w poszczególnych grupach

Nauczyciele grup

21.

Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

Nauczyciele grup

22.

Stwarzanie serdecznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp.

Nauczyciele grup

23.

Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki

Nauczyciele grup oraz psycholog, logopeda

24.

Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy wśród rówieśników, w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno- pedagogicznej

Nauczyciele grup

psycholog, logopeda

25.

Organizacja/prowadzenie spotkania z rodzicami - warsztaty „Agresja u dzieci, sposoby jej rozładowywania”

Psycholog, nauczyciele grup

26.

Organizacja formy doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych z udziałem całego personelu.

Dyrektor, psycholog

27.

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

Nauczyciele stażyści

Dbam o zdrowie swoje i innych

28.

Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji zagospodarowania czasu (zgodnie z nową podstawą programową), uwzględnienie w szczególności: zajęć i zabaw dowolnych, aktywności na powietrzu, zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z języka angielskiego,

ü analiza podstawy programowej w/w zakresie

Rada pedagogiczna przedszkola

 

Nauczyciele stażyści

29.

Praktyczna nauka numerów alarmowych wraz z symulacją sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla dziecka.

Nauczyciele grup

30.

Prezentacja wyposażenia apteczek „Pierwsza pomoc przed medyczna”

Nauczyciele grup

31.

Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza:

ü uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych),

ü czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu.

Nauczyciele grup

32.

Codzienna realizacja ćwiczeń porannych (dzieci trzyletnie – zabawa ruchowa) – jeden nowy zestaw na tydzień – odnotowywanie w dzienniku

Nauczyciele grup

33.

Systematyczna realizacja zestawów ćwiczeń terenowych w oparciu o przygotowane zestawy

Nauczyciele grup dzieci 4, 5 i 6 letnich

34.

Systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych:

ü systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety, mycia owoców i warzyw przed spożyciem,

ü zachęcanie dzieci do mówienia umiarkowanym głosem,

ü wykorzystanie bajek relaksacyjnych wywołujących uczucie odprężenia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa,

ü prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych - zabaw rozluźniających prowadzących do odprężenia psychicznego,

ü dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w przedszkolu,

ü wskazanie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym

ü przeprowadzenie Quizu tematycznego „Dbam o zdrowie swoje i innych” (w każdej grupie wiekowej - dostosowanie treści do możliwości poznawczych dzieci)

Nauczyciele grup

35.

Organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci z zakresu zdrowego żywienia, np.— uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin (poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręcznie przygotowywanych surówek i kanapek).

Nauczyciele grup

36.

Organizacja posiłków umożliwiająca dzieciom samodzielne nakładanie potraw, dbałość o estetykę posiłków

Nauczyciele grup,

woźne oddziałowe,

pomoc nauczyciela

37.

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez tworzenie żywych kącików przyrody (hodowla szczypiorku, pietruszki, oraz rozmaitych ziół

Nauczyciele grup

38.

Organizacja spotkań z ludźmi promującymi zdrowy styl życia

Nauczyciele grup

39.

Organizacja ogólno-przedszkolnej wystawy prac (plastycznych, literackich) dla dzieci, rodziców – Plener fotograficzny „W sadzie i ogrodzie”, „Wielkanocna pisanka”

Nauczyciele grup

Ewaluacja

Sposoby monitoringu:

1) ankieta dla dzieci,

2) karty obserwacji dzieci,

3) zdjęcia,

4) diagnoza gotowości szkolnej,

5) wytwory plastyczne i literackie,

6) scenariusze zajęć, imprez (np. Olimpiada sportowa),

7) ramowy rozkład dnia,

8) materiały dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

 

 

Zadanie II

POBUDZANIE INWENCJI I AKTYWNOŚCI DZIECKA POPRZEZ RÓŻNE FORMY KONTAKTU Z LITERATURĄ

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Wykorzystanie literatury w procesie wychowawczo- dydaktycznym (wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych)

Nauczycielki grup

2.

Zorganizowanie wystawy prac literackich i plastycznych - prezentacja tekstów opowieści „Przygoda mojego misia” (Dzień Pluszowego Misia)

Nauczycielki grup

3.

Kontynuowanie w każdej grupie zwyczaju opowiadania, czytania, słuchania bajek o stałej porze ze szczególnym uwzględnieniem "pory relaksu" (wyciszenia) również w grupach starszych 5 i 6 latków.

(głośne czytanie codziennie przez 15 min.) - rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

Nauczycielki grup

4.

Tworzenie „Albumu bajek”- dzieci wykonują ilustracje do treści wysłuchanego utworu i prezentacja albumów na wystawie z okazji Dnia Książki - rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.

Nauczycielki grup

5.

Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań i ilustracji:

ü tworzenie baśni opartych o karty dialogowe,

Nauczycielki grup

6.

Tworzenie prostych scenek teatralnych w grupach młodszych i inscenizacji w grupach starszych. Wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów dzieci.

Nauczycielki grup

7.

Zorganizowanie kącika teatralnego w każdej grupie wiekowej:

ü wykorzystywanie gotowych akcesoriów do przebierania się, ubrań przyniesionych przez dzieci, pacynek, kukiełek, pomocy do zabaw paluszkowych itp.

ü stwarzanie podczas zajęć okazji do zabaw teatralnych inspirowanych wcześniej omawianymi bajkami i opowiadaniami,

ü zachęcanie dzieci do podejmowania swobodnych zabaw teatralnych z wykorzystaniem rekwizytów).

Nauczycielki grup

8.

Organizacja na terenie przedszkola spektakli teatralnych prowadzonych przez firmy zewnętrzne

Dyrektor przedszkola,

Rada Rodziców

9.

Kontynuacja akcji Cała Polska czyta dzieciom (zajęcia zorganizowane, spotkania z gośćmi)

Nauczycielki grup

Rodzice

10.

Współpraca z wydawnictwami literackimi, w tym organizowanie spotkań z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci

 

Nauczycielki grup

11.

Cykliczne spotkania z poezją i prozą w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną

Nauczycielki grup starszych

12.

Pomaganie dzieciom w osiąganiu gotowości do nauki czytania i pisania na podstawie literatury dziecięcej:

ü ćwiczenia percepcji wzrokowej;

ü ćwiczenie percepcji słuchowej;

ü ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej;

ü gry i zabawy sprzyjające gotowości operacyjnej.

Nauczycielki grup

13.

Wzbogacenie księgozbioru przedszkola oraz grupowych kącików czytelniczych w salach

Dyrektor przedszkola, Nauczycielki grup

14.

Prowadzenie dyżurów - wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

Nauczycielki grup, pomoce nauczycielek, woźne oddziałowe

Ewaluacja

Sposoby monitoringu:

1) ankieta dla dzieci,

2) karty obserwacji dzieci,

3) zdjęcia,

4) diagnoza gotowości szkolnej,

5) scenariusze zajęć, spotkań z autorami,

6) wytwory plastyczne i literackie,

7) plan współpracy z biblioteką.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi

Nauczyciele dzieci 3, 4, 5-letnich

2.

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

Nauczyciele dzieci 6 letnich

3.

Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć z dziećmi.

Nauczyciele grup

4.

Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

Psycholog, nauczyciele grup

5.

Wyznaczenie działań wspomagających potencjał rozwojowy dzieci (w odniesieniu do każdego dziecka)

Psycholog, nauczyciele grup

6.

Realizacja działań wspomagających, zgodnie z wnioskami wynikającymi z obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej dziecka

Psycholog, logopeda, nauczyciele grup

7.

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej dzieci i przekazanie jej rodzicom.

Nauczyciele dzieci 6-letnich

 

 

 

PROJEKTY I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

 

 

Lp.

 

Nazwa projektu, innowacji pedagogicznej

 

Termin realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

1.

 

 

Projekt – „MALI ODKRYWCY KOCIEWSKICH

TRADYCJI”

 

Wrzesień/ Październik

2016

 

K. Pettka

E. Kujawska

N. Szarmach

2.

 

Innowacja pedagogiczna –

„MALI KOCIEWIACY”

Rok szkolny 2016/2017

2017/2018

K. Dunajska

E. Kujawska

 

3.

 

Innowacja pedagogiczna – „ZACZROWANI

MUZYKĄ” (Pedagogika zabawy)

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

L. Chwała

4.

 

Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”- tytuł przewodni całorocznych spotkań „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”

 

Rok szkolny 2016/2017

 

K. Dunajska

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I WSPIERANIE RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI

 

 

Lp.

Zadanie/sposób realizacji

Osoba

odpowiedzialna

1.

Zebranie z rodzicami (rozpoczynające rok):

ü przedstawienie założeń koncepcji przedszkola na lata 2016–2020 oraz zadań ujętych w planie pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017,

ü omówienie procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

ü omówienie procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu

Dyrektor

2.

Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok):

ü informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

ü poznanie oczekiwań rodziców

Nauczycielki grup

3.

Zachęcanie rodziców do bieżącego zapoznawania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej i kącikach informacyjnych

Nauczycielki grup

4.

Zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego:

ü przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach diagnozy

Nauczycielki grup

5.

Indywidualne kontakty:

ü wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych,

ü przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach diagnozy

Nauczycielki grup

6.

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców

Psycholog, logopeda

7.

Organizacja/prowadzenie spotkania z rodzicami - warsztaty „Agresja u dzieci, sposoby jej rozładowywania”

Psycholog, nauczyciele grup

8.

Organizacja zajęć z udziałem dzieci i rodziców

Nauczycielki grup

9.

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa lub „kącik czytelniczy dla rodziców”)

Nauczyciele stażyści pod kierunkiem opiekunów stażu

10.

Udział rodziców w wycieczkach

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości

Nauczyciele grup

11.

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach

wychowawczo-dydaktycznych

Dyrektor przedszkola

Nauczyciele grup

12.

Pozyskiwanie od rodziców informacji zwrotnych i uzupełniających

Zespół d/s ewaluacji

13.

Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w akcji „Cała polska czyta dzieciom”.

Nauczyciele grup

14.

Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, imprez grupowych o charakterze świątecznym

Nauczyciele grup

15.

Zachęcanie rodziców do gromadzenia w grupie literatury dziecięcej pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania (przekazanie książek do kącika czytelniczego w grupie, zakup wybranych pozycji książkowych)

Nauczyciele grup

16.

Angażowanie rodziców do pomocy przy organizacji wyjazdów do kina, wycieczek itp.

Nauczyciele grup

17.

Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w akcjach charytatywnych.

Nauczyciele grup

18.

Tworzenie żywych kącików przyrody (hodowla szczypiorku, pietruszki, oraz rozmaitych ziół), kącik przyrody w czterech porach roku - pomoc rodziców w gromadzeniu roślin

Nauczyciele grup

19.

Włączanie rodziców w upiększanie ogrodu przedszkolnego

Dyrektor,

Nauczyciele grup

20.

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej

grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów

Nauczyciele grup

21.

Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców

Nauczyciele grup

22.

Finansowanie odznak - sprawności „Super przedszkolak w ramach nagród dla dzieci

Rada Rodziców

23.

Finansowanie nagród okolicznościowych dla dzieci za udział w przeglądach, wystawach plastycznych i literackich

Rada Rodziców

24.

Finansowanie dyplomów oraz prezentów dla dzieci 6 letnich na zakończenie roku szkolnego

Rada Rodziców

25.

Finansowanie zaplanowanych wycieczek autokarowych

Rada Rodziców

26.

Finansowanie spotkań z pisarzami i/lub ilustratorami

Rada Rodziców

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Forma realizacja

termin

Osoba odpowiedzialna

Współpraca ze Szkołą Podstawową

Cały rok szkolny

Dyrektor,

Nauczyciele grup

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

ü zapraszanie pracowników poradni na spotkania z rodzicami dzieci: porady i konsultacje,

ü porady i konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi wykazującymi zaburzenia zachowania.

ü badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny

Cały rok szkolny

Psycholog,

Dyrektor,

Nauczyciele grup

Współpraca z Biblioteką Publiczną:

Wycieczka do biblioteki

ü poznanie pracy bibliotekarza,

ü poznanie regulaminu korzystania z biblioteki oraz o zasadach zachowania się

ü poznanie zbiorów bibliotecznych,

Cały rok szkolny

Nauczyciele grupy

Współpraca z Nadleśnictwem Kaliska

Cały rok szkolny

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaliska,

Nauczyciele grup

 

 

 

 

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

SPRZĄTANIE ŚWIATA”

 

· Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata

wrzesień 2016

Nauczyciele grup

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”

 

· Uroczystość grupowa

20 wrzesień 2016

Nauczyciele grup

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

· Spotkanie z przedstawicielem Policji – przedszkolak bezpieczny na drodze

wrzesień 2016

Nauczyciele grup

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA PO KOCIEWSKU”

 

· Impreza plenerowa w Leśnictwie Cieciorka z udziałem dzieci

i rodziców

23 wrzesień 2016

 

K. Pettka

E. Kujawska

K. Dunajska

L. Chwała

 

 

„DZIEŃ CHŁOPAKA”

 

· Uroczystość grupowa

29 wrzesień 2016

Nauczyciele grup

„DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ”

· Podziękowania od przedszkolaków dla wychowawców i personelu przedszkola

 

14 października 2016

Nauczyciele grup

„DZIEŃ KOCIEWSKI”

· Uroczystość wewnątrz – przedszkolna w ramach projektu „MALI ODKRYWCY KOCIEWSKICH TRADYCJI”

październik 2016

K. Pettka,

E. Kujawska

K. Dunajska

„DZIEŃ MARCHEWKI”

· Uroczystość wewnątrz - przedszkolna

październik 2016

L. Chwała

C. Plata

 

PLENER FOTOGRAFICZNY „W SADZIE I OGRODZIE”

 

· konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców połączony z wykonaniem ramki

październik 2016

N. Szarmach

B. Szmaglińska

„DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”

– poznajemy przygody Kubusia Puchatka

· Uroczystość wewnątrz – przedszkolna. Gry, zabawy, konkursy, projekcje filmów

listopad 2016

N. Szarmach

B. Szmaglińska

„JUŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”

 

· Pasowanie na Przedszkolaka (uroczystość grupowa z udziałem zaproszonych gości)

listopad 2016

L. Chwała

 

„ANDRZEJKI”

 

· Andrzejkowe wróżby w grupach

30 listopada 2016

Nauczyciele grup

 

„BAL ŚPIOCHA”

 

· Piżamowe party – uroczystość wewnątrz - przedszkolna

30 listopada 2016

 

 

E. Kujawska

K. Dunajska

 

 

„MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU”

 

· Dzień dobroci – uroczystość grupowa

6 grudnia 2016

Nauczyciele grup

 

„KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH”

 

· Uroczystość z udziałem przedszkolaków, rodziców i zaproszonych gości

9 grudnia 2016

K. Pettka

Nauczyciele grup

 

„JASEŁKA”

 

· Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu grupy „Żabki” dla przedszkolaków i zaproszonych gości

9 grudnia 2016

K. Dunajska

 

W KARNAWALE CZAS NA BALE – „BAL PRZEBIERAŃCÓW”

 

· Zabawa taneczna z udziałem wszystkich grup przedszkola – zabawy, konkursy

12 stycznia 2017

L. Chwała,

Nauczyciele grup

„DLA CIEBIE BABCIU, DLA CIEBIE DZIADKU”

 

· Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wewnątrz

- grupowa.

luty 2017

Nauczycielki grup

„WALENTYNKI”

 

· Uroczystość wewnątrz - grupowa

luty 2017

 

 

Nauczyciele grup

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET”

 

· Laurki , kwiatki dla wszystkich kobiet w przedszkolu – uroczystość wewnątrz - przedszkolna

8 marca 2017

Nauczyciele grup

 

„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”

 

· Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny „Żegnamy zimę – witamy wiosnę”. Zabawy z Marzanną

21 marca 2017

Nauczyciele grup

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY”

 

· Uroczystość wewnątrz – przedszkolna.

· Teatrzyk - uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla zdrowia ludzi oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania

22 marca 2017

N. Szarmach

B. Szmaglińska

„WIELKANOCNA PISANKA”

 

· konkurs plastyczny

kwiecień 2017

E. Kujawska,

K. Dunajska

 

„ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI”

 

· Zielony dzień w przedszkolu. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej.

· Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi”. Uroczystość wewnątrz – przedszkolna.

22 kwietnia2017

L. Chwała,

C. Plata

 

„ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI”

· konkurs grupowy „Album bajek”

maj 2017

E. Żmuda-Trzebiatowska

K. Dunajska

Nauczyciele grup

 

„DZIEŃ MATKI”

 

· kwiatki i życzenia dla MAM - uroczystość grupowa

maj 2017

Nauczyciele grup

 

„DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO”

 

· Gry, zabawy, konkursy, zawody sportowe

czerwiec 2017

Nauczyciele grup

„TRUSKAWKOWY DZIEŃ RODZINY”

ORAZ

JUBILEUSZ „ 70-LECIA PRZEDSZKOLA”

 

· Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

czerwiec 2017

K. Pettka Nauczyciele grup

„POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”

· Zakończenie roku szkolnego dla najstarszych grup „Krasnale”, „Stokrotki”, „Żabki”. Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie 6- latków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

czerwiec 2017

      N. Szarmach

         C. Plata

K. Dunajska

       B. Szmaglińska

E. Żmuda-Trzebiatowska

       

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI I SPACERY

 

  • „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA DRODZE” – cykliczne wycieczki i spacery, utrwalające zasady uczestniczenia dzieci w ruchu drogowym;
  • „JESIEŃ W PARKU” – wycieczka do pobliskiego parku, zbieranie darów jesieni;
  • „POZNAJEMY NASZĄ OKOLICĘ” – cykliczne wycieczki i spacery w celu poznania najbliższego

 

Read 653 times