Informacja o uprawnieniach do złożenia wniosku o objęcie dziecka opieką i zajęciami w formie stacjonarnej

 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli.

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie precyzuje, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o zapewnienie dziecku zajęć w formie stacjonarnej organizowanych w przedszkolu:

 

"§ 2. 4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

 

W związku z powyższym osoby spełniające wymienione w Rozporządzeniu MEiN kryteria zatrudnienia oraz rodzice dzieci

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

uprawnieni są do złożenia wniosku do dyrektora o objęcie dziecka opieką i zajęciami w przedszkolu w formie stacjonarnej.

 

Wzór wniosku do pobrania w pliku poniżej lub na miejscu w przedszkolu.

 

Wniosek do pobrania

 

Wniosek wraz z uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie pkt 1. dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub pkt. 2 a-k) należy złożyć bezpośrednio w

przedszkolu lub w formie skanu podpisanego wniosku wysłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny: (58) 5889269

 

Wcześniejsza informacja związana jest z koniecznością prawidłowej organizacji opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolu.